Regulamin zamówień internetowych w serwisie naturalrascal.com

 1. DEFINICJE
  1.1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamierza korzystać lub korzysta z usług oferowanych przez Serwis, a w szczególności zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą;
  1.2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  1.3. Konto Klienta – panel przypisany do danego Klienta w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie są gromadzone oraz przechowywane dane, w szczególności na temat złożonych przez Klienta Zamówień oraz podanych przy składaniu tych Zamówień danych, a także umożliwiający Klientowi obserwację statusu Zamówienia;
  1.4. Newsletter – biuletyn informacyjny rozsyłany do Klientów, którzy złożyli subskrypcję, zawierający treści marketingowe dotyczące Towarów Sprzedawcy.
  1.5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  1.6. Punkt Sprzedaży – sklep branżowy ze sprzedażą napojów alkoholowych „Natural Rascal”, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem ul. Hoża 61 lokal U2 (wejście od ul. E. Plater), 00-681 Warszawa, wymieniony w treści Zezwolenia jako punkt sprzedaży (miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
  1.7. Regulamin – niniejszy regulamin;
  1.8. Serwis – serwis internetowy w domenie www.naturalrascal.com, którego właścicielem jest Sprzedawca;
  1.9. Sprzedawca – Natural Rascal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Moliera 4/6, 00-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001060562, posiadająca NIP 5252809293 oraz REGON 385057591;
  1.10. Towary – napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu;
  1.11. Umowa – Umowa Sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi;
  1.12. Umowa o świadczenie Usługi – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Sprzedawcą (Usługodawcą) a Klientem za pośrednictwem Serwisu;
  1.13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru/Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Serwisu;
  1.14. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.
  1.15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży;
  1.16. Zezwolenie – zezwolenie nr UD-IX-WDG-7340/I/B-1075/2022 wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 28.11.2022 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), ważne do dnia 30.12.2024;
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2.1. Sprzedawca nie sprzedaje Towarów: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 2) osobom do lat 18; 3) na kredyt lub pod zastaw.
  2.2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  2.3. Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Serwisu.
  2.4. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich. Klient otwierając domenę www.naturalrascal.com i przechodząc do Serwisu zostaje poproszony o potwierdzenie, że ma ukończone 18 lat. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o pełnoletności.
  2.5. Sprzedawca informuje, że alkohol szkodzi zdrowiu.
  2.6. Serwis funkcjonuje przez 24 godziny na dobę przez cały rok, jednakże z uwagi na konieczność dokonywania prac konserwacyjnych w zakresie utrzymania funkcjonalności Serwisu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania świadczenia poszczególnych usług, o czym poinformuje Klienta w formie komunikatu zamieszczonego w Serwisie.
  2.7. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  2.7.1. adres e-mail: online@naturalrascal.com;
  2.7.2. telefon: 787 920 808;
  2.7.3. adres korespondencyjny: Moliera 4/6, 00-076 Warszawa;
  2.8. Sprzedawca posiada Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
 1. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  3.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:
  3.1.1. umożliwienie przeglądania Towarów w Sklepie;
  3.1.2. Newsletter;
  3.1.3. założenie i dostęp do Konta Klienta;
  3.1.4. sprzedaż Towarów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Serwisu, tj. za pomocą formularza zamówienia.
  3.2. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a na Sprzedawcy spoczywają obowiązki Usługodawcy w rozumieniu tejże ustawy.
  3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  3.3.1. komputer, smartphone lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  3.3.2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3.3.3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 80 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 80 i wyższej, Safari w wersji 13 i wyższej lub Google Chrome w wersji 80 i wyższej;
  3.3.4. zalecane włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
  3.3.5. posiadanie jednego ze standardowych programów do odczytu plików typu PDF.
  3.4. Szczegółowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie poszczególnych Usług zostały zawarte w dalszej części Regulaminu.
  3.5. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Usługę Konta Klienta oraz Usługę Newsletter na zasadach określonych w Regulaminie. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi Usługi Konta Klienta lub Usługi Newsletter, Konsument może wezwać Usługodawcę do ich dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Konsumentowi Usługi Konta Klienta lub Usługi Newsletter niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi.
  3.6. Konsument może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi bez wzywania do dostarczenia Usługi Konta Klienta lub Usługi Newsletter, jeżeli:
  3.6.1. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi Konta Klienta lub Usługi Newsletter lub
  3.6.2. Konsument i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy o świadczenie Usług wyraźnie wynika, że określony termin Usługi Konta Klienta lub Usługi Newsletter miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
  3.7. Usługodawca zapewnia Klientowi możliwość zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi.
  3.8. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
  3.9. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  3.10. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  3.11. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
  3.12. Usługodawca zobowiązany jest do dostarczania Klientowi Usługi Konta Klienta i Usługi Newsletter zgodnej z Umową o świadczenie Usługi przez cały okres obowiązywania tej Umowy. Usługa Konta Klienta oraz Usługa Newsletter dostarczane są Klientowi w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy o świadczenie Usługi. W przypadku wydania aktualizacji do Usługi Konta Klienta lub Usługi Newsletter w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie Usługi, Usługodawca poinformuje Klienta o takiej aktualizacji oraz dostarczy mu ją.
  3.13. Jeżeli Usługa Konta Klienta lub Usługa Newsletter są niezgodne z Umową o świadczenie Usługi, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Usługi Konta Klienta lub Usługi do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
  3.14. Jeżeli Usługa Konta Klienta lub Usługa Newsletter są niezgodne z Umową o świadczenie Usługi, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
  3.14.1. doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  3.14.2 Usługodawca nie doprowadził Usługi Konta Klienta lub Usługi Newsletter do zgodności z Umową;
  3.14.3. brak zgodności Usługi Konta Klienta lub Usługi Newsletter z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę Konta Klienta lub Usługę Newsletter do zgodności z Umową;
  3.14.4. brak zgodności Usługi Konta Klienta lub Usługi Newsletter z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt. 3.13 powyżej;
  3.14.5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usługi Konta Klienta lub Usługi Newsletter do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  3.15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmian w zakresie Usługi Konta Klienta lub Usługi Newsletter w następujących przypadkach: (a) konieczności dostosowania Usług do przepisów prawa, zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych; (b) zmiany zakresu świadczonych Usług; (c) zmiany funkcjonalności świadczonych Usług; (c) zmiany warunków technicznych korzystania z Usług; (d) pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług. Zmiana nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Usługodawca poinformuje Konsumenta o wprowadzonej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli zmiana będzie negatywnie wpływać na dostęp Konsumenta do Usługi Konta Klienta lub Usługi Newsletter lub korzystanie z nich, Konsument może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.
  3.16. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu lub świadczeniu Usług, tj. składać reklamacje, a także składać wszelkie opinie oraz wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu.
  3.17. Klient może zgłaszać reklamacje, opinie oraz wnioski na adres e-mail Usługodawcy online@naturalrascal.com.
  3.18. Jeżeli treści publikowane na stronie internetowej Serwisu naruszają dobra osobiste Klienta lub innej osoby, osoby te mogą powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail Usługodawcy online@naturalrascal.com.
  3.19. Po otrzymaniu reklamacji lub zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu, Usługodawca podejmuje działania mające na celu odpowiednio usunięcie zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu i Usługi lub usunięcie z Serwisu treści będących przyczyną naruszenia. Usługodawca zawiadomi Klienta o podjętych działaniach w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  3.20. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści, pod warunkiem otrzymania powiadomienia o ich bezprawności zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  3.21. W przypadku otrzymania powiadomienia o bezprawności zamieszczonych treści, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi zamieszczanych przez Klientów, w szczególności w odniesieniu do treści nieodpowiednich lub takich, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa, gdy na podstawie zgłoszeń osób trzecich, albo odpowiednich organów uznano, że mogą one stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
  3.22. Korzystanie przez Klienta z Usług za pośrednictwem Serwisu wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych Klienta zamieszczonych w Serwisie.
  3.23. Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie określa Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://naturalrascal.com/polityka-prywatnosci/.
  3.24. Sprzedawca zapewnia korzystanie przez Klienta z Usług wskazanych w pkt 3.1.2.-3.1.4. w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na daną Usługę w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej Usługi.
  3.25. Serwis jest ogólnie dostępny dla pełnoletnich użytkowników, w sposób umożliwiający otworzenie w przeglądarce internetowej i swobodne przeglądanie treści Serwisu, w tym Towarów zamieszczonych w Serwisie. Usługa składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających Konto Klienta.
  3.26. Korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu jest nieodpłatne.
  3.27. Każdy Klient ma możliwość nieodpłatnej subskrypcji Newslettera Serwisu.
  3.28. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie poda swój adres e-mail w tym celu, co będzie równoznaczne ze zgodą na dostarczanie mu przez Usługodawcę korespondencji drogą elektroniczną w ramach Usługi Newsletter. Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności i akceptuje ich treść.
  3.29. W celu zapisania się na Newsletter, Klient powinien kliknąć w link potwierdzający zapisanie się na Newsletter zamieszony w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta. Z chwilą potwierdzenia zapisania się na Newsletter pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi Newsletter.
  3.30. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się z Usługodawcą w sposób wskazany w pkt 2.7. Regulaminu.
 1. REJESTRACJA IDOSTĘP DO KONTA KLIENTA
  4.1. Sprzedawca umożliwia Klientowi nieodpłatnie rejestrację Konta Klienta podczas każdej wizyty w Serwisie. W ramach Usługi Konta Klienta Klient będzie miał dostęp do następujących funkcjonalności: (a) możliwość przeglądania i edytowania swojego profilu; (b) możliwość przeglądania historii złożonych Zamówień; (c) możliwość przeglądania Towarów oznaczonych jako ulubione.
  4.2. Rejestracja Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient uzupełnia formularz rejestracyjny zgodnie z instrukcją wskazując m. in.: adres poczty elektronicznej, nazwę użytkownika Konta (login) i hasło, za pomocą którego Klient będzie logował się do Konta, a także imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Algorytm serwisu weryfikuje datę urodzenia i uniemożliwia rejestrację osobom do lat 18. Rejestracja Konta Klienta jest możliwa wyłącznie dla osób pełnoletnich. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przesłania skanu dowodu tożsamości przez Klienta w celu potwierdzenia jego pełnoletności.
  4.3. W celu założenia Konta użytkownika, Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności i akceptuje ich treść, a także ma możliwość wyrażenia innych, dobrowolnych zgód dotyczących działań marketingowych Sprzedawcy.
  4.4. W wyniku poprawnego wprowadzenia danych rejestracyjnych do formularza rejestracyjnego oraz wybrania opcji „załóż konto”, Serwis generuje i wysyła na podany przez Klienta podczas rejestracji adres e-mail automatyczną wiadomość, która zawiera potwierdzenie aktywacji Konta Klienta.
  4.5. Klient ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 12 znaków, w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna litera i jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Klienta. Klient obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Klient nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim.
  4.6. Klient ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie Zamówienia dokonane za pomocą login-u i hasła Konta Klienta, chyba że do złożenia Zamówienia przy wykorzystaniu Konta doszło bez winy Klienta (np. atak hakerski). Klient może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji w swoim Koncie Klienta.
  4.7. Z chwilą potwierdzenia rejestracji (aktywacji) Konta Klienta dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi pomiędzy podmiotem rejestrowanym (użytkownikiem Konta Klienta) a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi dotyczące Konta Klienta świadczone na warunkach określonych w Regulaminie.
  4.8. Klient w każdej chwili może zrezygnować ze świadczonej przez Serwis Usługi dotyczącej Konta Klienta poprzez likwidację posiadanego Konta Klienta, co nie wpływa na złożone za jego pośrednictwem Zamówienia. Likwidacja Konta Klienta jest możliwa poprzez złożenie takiej dyspozycji w swoim Koncie Klienta lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Sprzedawcy online@naturalrascal.com.
  4.9. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta w trybie natychmiastowym, jeżeli jego użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa, wskazując przyczynę usunięcia Konta Klienta.
 1. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
  5.1. Informacja o Towarze zawierająca jego cenę oraz opis stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  5.2. Zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży jest wiążące do momentu, w którym Sprzedawca nie usunie go ze Serwisu lub nie poinformuje, iż Towar jest niedostępny.
  5.3. Cena Towaru uwidoczniona w Serwisie podana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena Towaru nie uwzględnia ewentualnych kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, o którym mowa w pkt 7.6 Regulaminu.
  5.4. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w Serwisie po zalogowaniu na Konto Klienta.
  5.5. Z Usługi składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu mogą skorzystać wyłącznie Klienci, którzy posiadają Konto Klienta.
  5.6. Wprowadzone lub podane przez Klienta dane kontaktowe wskazują, kto będzie kupującym Towar (stroną Umowy Sprzedaży), a ponadto w razie wątpliwości wprowadzony lub podany adres e-mail będzie wykorzystywany na potrzeby komunikacji z Klientem związanej z realizacją Zamówień oraz innymi Usługami.
  5.7. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono lub podano dane kontaktowe (nieistniejący e-mail lub brak numeru telefonu) nie będą rozpatrywane.
  5.8. W ramach jednego Zamówienia Klient może zakupić nie więcej niż 12 (dwanaście) sztuk Towaru (butelek wina). Jeżeli Klient chce złożyć większe Zamówienie powinien przed złożeniem Zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: online@naturalrascal.com.
  5.9. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu.
  5.10. Klient w celu rozpoczęcia procedury składania Zamówienia wybiera Towar dostępny w Serwisie, poprzez dodanie go do wirtualnego „Koszyka”. Klient może następnie kontynuować zakupy i dokonywać stosownych zmian Towarów w wirtualnym koszyku lub przejść do etapu finalizacji Zamówienia.
  5.11. W celu finalizacji Zamówienia Klient uzupełnia formularz zamówienia zgodnie ze wskazaną instrukcją.
  5.12. Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności i akceptuje ich treść, a także ma możliwość wyrażenia innych, dobrowolnych zgód dotyczących działań marketingowych Sprzedawcy.
  5.13. Złożenie Zamówienia Towaru za pośrednictwem formularza zamówienia możliwe jest po przejściu całej procedury składania Zamówienia i kliknięciu przycisku „Zapłać” (lub równoważnego), co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.
  5.14. Klient dokonuje płatności w sposób przewidziany dla danej usługi płatniczej, postępując zgodnie z instrukcją zawartą na stronie operatora usług płatniczych. Zasady płatności zostały uregulowane w pkt 6. Regulaminu.
  5.15. Sprzedawca po otrzymaniu informacji o opłaceniu Zamówienia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Klienta potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji.
  5.16. Personel Sprzedawcy może kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z Klientem w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących złożonego Zamówienia i zawartej Umowy Sprzedaży.
  5.17. Umowa Sprzedaży zawierana i realizowana jest w Punkcie Sprzedaży. Towar objęty Umową Sprzedaży może być wydany wyłącznie w Punkcie Sprzedaży.
 1. PŁATNOŚCI
  6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności w Serwisie:
  6.1.1. Przelewy24.pl – system bezpiecznych płatności internetowych – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
  6.1.2. Kartą płatniczą – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
  6.2. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, Sprzedawca poinformuje Klienta o braku płatności. Klient może ponowić próbę płatności. W przypadku jej niepowodzenia, Sprzedawca może anulować Zamówienie.
  6.3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.  
  6.4. W momencie wyboru formy płatności, o której mowa w pkt. 6.1. powyżej Klient, podczas składania Zamówienia, może zgłosić żądanie udokumentowania sprzedaży fakturą co oznacza wyrażenie zgody na przesłanie faktury w postaci elektronicznej. Jeżeli Klient wybierze możliwość przewidzianą w niniejszym ustępie, Sprzedawca prześle Klientowi fakturę elektroniczną na podany przez niego adres e-mail. Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie pdf.
  6.5. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur i paragonów w wersji papierowej.
  6.6. Zasady płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl dostępne są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/regulamin
  6.7. Operatorem kart płatniczych oraz płatności elektronicznych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  7.1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.
  7.2. Czas realizacji Zamówienia jest to czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu udostępnienia Towaru do odbioru osobistego w Punkcie Sprzedaży.
  7.3. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, jedynym dostępnym sposobem dostawy Towaru jest odbiór osobisty w Punkcie Sprzedaży.
  7.4. Zamówienie na Towary o różnych czasach realizacji Zamówienia i dostawy Towaru wysyłane jest po skompletowaniu całości Zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych czasów realizacji Zamówienia i dostawy Towaru, chyba że Sprzedawca ustali z Klientem inny termin dostawy Towarów.
  7.5. Klient zostanie zawiadomiony o skompletowaniu Zamówienia oraz gotowości Towaru do odbioru w Sklepie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  7.6. Na życzenie Klienta wyrażone poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu Zamówienia, Towar objęty Umową Sprzedaży może być wydany jego pełnomocnikowi w Punkcie Sprzedaży.
  7.7. W przypadku skorzystania z opcji, o której mowa w pkt. 7.6. Klient oświadcza, że udziela pełnomocnikowi upoważnienia do odebrania Towaru objętego Umową Sprzedaży od Sprzedawcy w Punkcie Sprzedaży.
  7.8. Klient we własnym zakresie kontaktuje się z pełnomocnikiem oraz pokrywa jego ewentualne koszty wynagrodzenia.
  7.9. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca lub pełnomocnik nie wyda Towaru objętego Umową Sprzedaży: 1) osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości; 2) osobie do lat 18; 3) na kredyt lub pod zastaw.
  7.10. Osoba wydająca Towar, w tym pełnomocnik, jest uprawniona do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.
 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8.1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  8.2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie Towaru. Termin do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.
  8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przykładowo w następujący sposób:
  8.3.1. pisemnie na adres: ul. Moliera 4/6, 00-076 Warszawa;
  8.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: online@naturalrascal.com;
  8.4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  8.5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  8.6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umowy:
  8.6.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  8.6.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  8.6.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8.6.4. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
  8.7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od Klienta płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
  8.8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  8.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8.10. Jeżeli Klient otrzymał Towar w związku z Umową zobowiązany jest odesłać lub przekazać Towar Sprzedawcy na adres Punktu Sprzedaży, tj. ul. Hoża 61 lokal U2 (wejście od ul. E. Plater), 00-681 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od Umowy.
  8.11. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
  8.12. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  8.13. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Za zmniejszenie wartości Towaru będzie w szczególności uważane otwarcie butelki lub zniszczenie etykiety widocznej na butelce w sposób uniemożliwiający dalsze odsprzedanie Towaru.
  8.14. Prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w pkt 8.1.- 8.13. powyżej przysługuje również Przedsiębiorcy, zawierającemu Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. REKLAMACJE
  9.1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru bez wad. Wyjątek stanowią Towary, które w swoim opisie wskazują na stwierdzone wady fizyczne. Odpowiedzialność Sprzedawcy w tym zakresie jest wyłączona.
  9.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli Klient będący Konsumentem, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
  9.3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient będący Konsumentem może żądać jego naprawy lub wymiany.
  9.4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient będący Konsumentem żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient będący Konsumentem żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
  9.5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
  9.5.1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z pkt 9.4. powyżej;
  9.5.2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzeda zgodnie z pkt. 9.4. powyżej;
  9.5.3. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
  9.5.4. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 9.4. powyżej;
  9.5.5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem
  9.6. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest istotny.
  9.7. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
  9.8. Reklamację można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie oraz pisemnie. Dane teleadresowe Sprzedawcy do składania reklamacji zostały wskazane w pkt 2.7. Regulaminu.
  9.9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  9.5.1. dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe),
  9.5.2. wskazanie przyczyn reklamacji (w tym dokładny opis stwierdzonych przez Klienta wad oraz dat ich stwierdzenia, jeżeli dotyczy),
  9.5.3. oznaczenie Zamówienia, którego reklamacja dotyczy,
  9.5.4. treść żądania.
  9.10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, zgodnie z ustępami powyżej. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  9.11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia (spożycia), określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
  9.12. Uprawnienia, określone w pkt 9.1.- 9.11. powyżej przysługują również Przedsiębiorcy, zawierającemu Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  9.13. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Przedsiębiorcy innego niż Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 9.12. powyżej z tytułu rękojmi  za wady Towaru jest wyłączona.
  9.14. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek oferowane Towary ani nie świadczy usług posprzedażowych.
  9.15. Klient przyjmuje do wiadomości, że Towary sprzedawane za pośrednictwem Serwisu powinny być spożyte w terminie 2 lat od butelkowania (termin przydatności do spożycia). Klient przyjmuje do wiadomości, że właściwości Towarów zależą m. in. od odpowiedniego sposobu przechowywania – zasady przechowywania i postępowania z Towarami określone są w sekcji „FAQ” Serwisu znajdującym się pod adresem: https://naturalrascal.com/learn/#faq.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  10.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  10.1.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  10.1.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  10.1.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  10.2. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  10.3. Klient będący Konsumentem może wystąpić o pozasądowe rozwiązanie sporu z przedsiębiorcą do podmiotu uprawnionego do rozstrzygania sporów tego rodzaju (w przypadku, gdy charakter sporu wskazuje, że kompetentny w sprawie jest podmiot uprawniony), na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 poz.1823, ze zm.). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych.
  10.4. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do złożenia skargi/reklamacji m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem strony internetowej (platforma ODR służy do rozpatrywania sporów wynikających z krajowych lub transgranicznych umów zawieranych przez Internet): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
  10.5. Sprzedawca nie stosuje kodeksów dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  11.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.
  11.2. Regulamin może zostać zmieniony.
  11.3. Akceptacja zmian w Regulaminie odbywa się poprzez kontynuowanie korzystania z Serwisu po wejściu w życie zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 11.5. poniżej.
  11.4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu, z zastrzeżeniem pkt 11.5. poniżej.
  11.5. Do Zamówień złożonych i Umów zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
  11.6. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu za pośrednictwem zakładki „Regulamin” zamieszczonej na stronie głównej Serwisu, a także sporządzić jego wydruk.
  11.7. Regulamin jest integralną częścią Umów.
  11.8. Umowy zawierane są za pośrednictwem Serwisu zawierane są pod prawem polskim i w języku polskim.
  11.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zostaw nam swojego maila, a damy Ci znać kiedy będzie dostępne.