Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez Natural Rascal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej „RODO”). Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią – w przypadku jakichkolwiek pytań może Pan/-i skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej online@naturalrascal.com.

  1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Natural Rascal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Moliera 4/6, 00-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001060562, posiadająca NIP 5252809293 oraz REGON 385057591, zwana dalej „Natural Rascal”.

2. Dane kontaktowe Administratora.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Natural Rascal może się Pan/-i skontaktować z Natural Rascal:
1) pisemnie wysyłać pismo na adres ul. Moliera 4/6, 00-076 Warszawa;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres online@naturalrascal.com.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych.

Pana/-i dane osobowe będą przetwarzane przez Natural Rascal:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów (dalej „Umowa Sprzedaży”) oferowanych przez Natural Rascal w serwisie pod adresem www.naturalrascal.com (dalej „Serwis”), zgodnie z Regulaminem Serwisu, dostępnym pod adresem regulamin oraz w celu podejmowania na Pana/-i żądanie czynności przed zawarciem Umowy Sprzedaży;
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Natural Rascal w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności z tytułu przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności w celu potwierdzenia Pana/-i pełnoletności na podstawie dokumentu stwierdzającego Pana/-i wiek;
3) w przypadku złożenia przez Pana/-ią reklamacji dotyczącej Umowy Sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu przyjęcia oraz rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Pana/-i o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz realizacji uprawnień wynikających z rozpatrzonej pozytywnie reklamacji;
4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Regulaminem Serwisu, tj. w celu świadczenia następujących usług: umożliwienie przeglądania towarów w Serwisie; usługi newsletter; założenie i dostęp do konta klienta; sprzedaż towarów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Serwisu, tj. za pomocą formularza zamówienia (dalej „Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną”) oraz w celu podejmowania na Pana/-i żądanie czynności przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną;
5) w przypadku złożenia przez Pana/-ią reklamacji dotyczącej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu przyjęcia i rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Pana/-i o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz realizacji uprawnień wynikających z rozpatrzonej pozytywnie reklamacji;
6) w przypadku otrzymania od Pana/-i pytań, opinii i wniosków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Natural Rascal w postaci rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski;
7) w przypadku otrzymania od Pana/-i informacji o naruszeniu Pana/-i dóbr osobistych lub dóbr osobistych innej osoby – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Natural Rascal w postaci ustalenia, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych i podjęcia odpowiednich kroków w tym zakresie;
8) w przypadku uzyskania przez Natural Rascal wiadomości o korzystaniu przez Pana/-ią z Serwisu w sposób bezprawny lub niezgodny z Regulaminem Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Natural Rascal w postaci ustalenia zakresu Pana/-i odpowiedzialności;
9) w przypadku zgłoszenia przez Pana/-ią zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Natural Rascal w postaci usuwania zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Pana/-ią;
10) w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) oraz wykorzystywanie przez Natural Rascal urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Natural Rascal w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Natural Rascal.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pana/-i dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Natural Rascal przy prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach Serwisu oraz przy świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe, płatnicze, prawne i uprawnionym organom państwowym.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Natural Rascal nie będzie przekazywało Pana/-i danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania danych osobowych.

Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez Natural Rascal przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) niniejszej Polityki Prywatności – przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży, ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) niniejszej Polityki Prywatności – przez okres 3 lat po rozliczeniu transakcji z Umowy Sprzedaży, chyba, że konkretny przepis prawa wymaga dłuższego okresu przechowywania konkretnych danych osobowych;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3) niniejszej Polityki Prywatności – przez okres 1 roku od dnia rozliczenia reklamacji;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 4) niniejszej Polityki Prywatności – przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 5) niniejszej Polityki Prywatności – przez okres 1 roku od dnia rozliczenia reklamacji;
6) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 6) niniejszej Polityki Prywatności – przez okres 1 roku od dnia udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie i wnioski;
7) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 7) niniejszej Polityki Prywatności – do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
8) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 8) niniejszej Polityki Prywatności – do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu bezprawnego lub niezgodnego z Regulaminem Serwisu korzystania przez Pana/-ią z Serwisu, ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
9) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 9) niniejszej Polityki Prywatności – przez okres 1 roku od zakończenia realizacji zgłoszenia zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu;
10) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 10) niniejszej Polityki Prywatności – do momentu wycofania przez Pana/-ią zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wykorzystywanie przez Natural Rascal urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub do momentu skutecznego zrealizowania wniesionego przez Pana/-ią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych w tym celu – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Natural Rascal przysługują Panu/-i następujące prawa:
1) prawo do żądania od Natural Rascal dostępu do Pana/-i danych osobowych;
2) prawo do żądania sprostowania Pana/-i danych osobowych;
3) prawo do żądania usunięcia Pana/-i danych osobowych;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/-i danych osobowych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez Natural Rascal w przypadkach wskazanych w ust. 3 pkt. 5) – 10) powyżej;
6) prawo do przeniesienia Pana/-i danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Pana/-i danych osobowych odbywa się na w oparciu o Pana/-i zgodę lub w celu zawarcia lub realizacji umowy, której jest Pan/-i stroną (ust. 3 pkt. 1) i 4) oraz jeżeli to przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Natural Rascal.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie Umowy Sprzedaży oraz zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (ust. 3 pkt 2) i 3) obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

Ponadto, podanie przez Pana/-ią danych osobowych w złożonej reklamacji lub pytaniach, opiniach, wnioskach, otrzymanej od Pana/-i informacji o naruszeniu dóbr osobistych lub zgłoszeniu zakłóceń, o których mowa w ust. 3 pkt. 5), 6), 7) i 9) niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Pana/-i o wyniku ich rozpatrzenia.

Podanie przez Pana/-ią danych osobowych w celu prowadzenia przez Natural Rascal marketingu bezpośredniego produktów i usług Natural Rascal jest całkowicie dobrowolne, a odmowa podania tych danych osobowych nie wiąże się z jakimikolwiek konsekwencjami.

9. Informacja o wykorzystaniu wtyczek społecznościowych.

Z uwagi na fakt, że w ramach Serwisu Natural Rascal umieścił wtyczki społecznościowe portali Facebook, Instagram, Twitter oraz TikTok, które umożliwiają Pana/-i przeglądarce internetowej pobieranie treści od dostawców ww. wtyczek i przekazywanie w tym celu ww. dostawcom Pana/-i danych osobowych, Pana/-i dane osobowe są przetwarzanie przez Natural Rascal oraz odpowiednio Facebook Ireland Ltd. (adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland) oraz TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia) jako współadministratorów w zakresie operacji gromadzenia danych osobowych i ich ujawniania poprzez transmisję.

Pana/-i dane osobowe przetwarzane w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz TikTok są przetwarzane przez Natural Rascal na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Natural Rascal w postaci optymalizacji reklamy produktów i usług Natural Rascal poprzez uczynienie ich bardziej widocznymi w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz TikTok.

Pana/-i dane osobowe przetwarzane w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz TikTok będą przetwarzane przez Natural Rascal przez okres korzystania przez Pana/-ią z Serwisu.

Do przetwarzania przez Natural Rascal Pana/-i danych osobowych w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz TikTok mają zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

W zakresie przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez współadministratorów, tj. Facebook Ireland Ltd., Twitter International Company oraz TikTok Technology Limited zastosowanie mają zasady przewidziane w politykach prywatności tych współadministratorów, tj. w Polityce Prywatności Facebook (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation), w Polityce Prywatności Twitter (https://twitter.com/en/privacy) oraz Polityce Prywatności TikTok (https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl).

10. Informacja dla osób, które otrzymały przesyłkę upominkową zleconą przez innego konsumenta.

Jeżeli otrzymał/-a Pan/-i upominek z alkoholem wysłanym przez Natural Rascal na zlecenie innej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Pana/-i dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu do wysyłki, przekazane Natural Rascal przez osobę zlecającą przesyłkę, będą przetwarzane przez Natural Rascal na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Natural Rascal w postaci realizacji zleconej przez osobę trzecią usługi pakowania i wysyłki upominku z alkoholem.

Pana/-i dane osobowe będą przetwarzane przez Natural Rascal przez okres niezbędny do doręczenia przesyłki, a następnie przez okres upływu terminu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z umowy na wykonanie usługi pakowania i wysyłki upominku z alkoholem.

Pana/-i dane osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone zaufanym partnerom Natural Rascal, w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie, księgowe i prawne.

Natural Rascal nie będzie przekazywało Pana/-i danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Natural Rascal przysługują Panu/-i następujące prawa:
1) prawo do żądania od Natural Rascal dostępu do Pana/-i danych osobowych;
2) prawo do żądania sprostowania Pana/-i danych osobowych;
3) prawo do żądania usunięcia Pana/-i danych osobowych;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/-i danych osobowych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez Natural Rascal;
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Natural Rascal.

Zostaw nam swojego maila, a damy Ci znać kiedy będzie dostępne.